43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Положення про департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
31.05.2021 № 305
 
Юрій ПОГУЛЯЙКО  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВОЛИНСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 1.  Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації  (далі - департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 2. Департамент підпорядкований, підзвітний, підконтрольний голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами обласної ради, прийнятими у межах її компетентності, а також цим Положенням.

 4. Основними завданнями департаменту є:

 1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

 2) складання проєкту обласного бюджету, формування розпису обласного бюджету, внесення пропозицій щодо змін до бюджету та внесення змін до розпису з метою забезпечення належного виконання обласного бюджету, ефективного використання фінансових ресурсів;

 3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території області;

 4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 5) здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету на території області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проведення експертизи проєктів нормативно-правових документів облдержадміністрації та обласної ради у частині дотримання бюджетного законодавства та можливості фінансового забезпечення.

 5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

   1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів обласного  бюджету  інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету та з підготовки бюджетних запитів, забезпечує їх державну реєстрацію та внесення змін до них відповідно до вимог бюджетного законодавства;

   2) визначає порядок та терміни розроблення пропозицій до прогнозу обласного бюджету та бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів обласного бюджету;

   3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту обласного бюджету аналіз пропозицій до прогнозу обласного бюджету та до бюджетного запиту, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

   4) приймає рішення про включення пропозицій до прогнозу обласного бюджету на середньостроковий період та бюджетного запиту до проєкту місцевого бюджету на відповідний рік перед поданням їх на розгляд обласній державній адміністрації;

   5) приймає участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, аналізує соціально-економічні показники розвитку області, стан та тенденції у галузі фінансів, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків та враховує їх під час складання прогнозу обласного бюджету на середньостроковий період та проєкту обласного бюджету;

   6) організовує роботу, пов'язану зі складанням прогнозу обласного бюджету на середньостроковий період; визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, місцевими фінансовими органами, іншими учасниками бюджетного процесу матеріалів для його підготовки, підготовки прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами, та витрат обласного бюджету;

   7) організовує роботу, пов'язану зі складанням проєкту обласного бюджету, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, місцевими фінансовими органами, іншими учасниками бюджетного процесу матеріалів для підготовки проєктів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами або для виконання спільних проєктів; складає проєкт обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проєктів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;

   8) формує інструкцію про складання та виконання розпису обласного  бюджету, забезпечує її державну реєстрацію та внесення змін до неї відповідно до вимог бюджетного законодавства;

   9) складає розпис обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням; якщо рішення про обласний бюджет не ухвалене обласною радою у визначений законодавством термін, готує тимчасовий розпис обласного бюджету та організовує його виконання;

   10) перевіряє рішення органів місцевого самоврядування щодо затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність чинному бюджетному законодавству, формує пропозиції відповідним місцевим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та місцевим фінансовим органам, щодо приведення рішень у відповідність бюджетному законодавству, готує за потреби пропозиції обласній державній адміністрації щодо зупинення дії відповідних рішень у судовому порядку;

  11) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету прогнозування та проводить аналіз доходів обласного бюджету, аналізує стан та перспективи виконання обласного бюджету, зведеного бюджету області, готує пропозиції відповідним місцевим адміністраціям, органам місцевого самоврядування, місцевим фінансовим органам, органам державної податкової служби, територіальним органам Державного казначейства, іншим учасникам бюджетного процесу щодо забезпечення надходжень доходів до відповідних бюджетів та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

   12) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені терміни до Мінфіну;

   13) забезпечує захист фінансових інтересів держави у межах своєї компетенції;

 14) здійснює перерахування коштів з рахунків обласного бюджету головним розпорядникам коштів та іншим бюджетам згідно з помісячним розписом видатків і кредитування та зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями за видатками загального фонду; згідно з помісячним розписом спеціального фонду за зверненням головного розпорядника коштів перераховує кошти спеціального фонду;

  15) розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на депозитних рахунках у банківських установах та у державних цінних паперах;

   16) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і місцевими бюджетами;         

   17) здійснює моніторинг фінансових зобов'язань за захищеними статтями обласного бюджету, готує (за необхідності) документи на отримання позик в органах Державної казначейської служби України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

   18) організовує формування головними розпорядниками коштів обласного бюджету паспортів бюджетних програм, перевіряє проєкти паспортів на їх відповідність вимогам бюджетного законодавства, забезпечує протягом року відповідність паспортів розпису обласного бюджету, аналізує звіти головних розпорядників коштів щодо виконання бюджетних програм;

  19) здійснює спільно з головними розпорядниками коштів гендерний аналіз бюджетних програм та паспортів бюджетних програм з метою визначення рівня забезпечення потреб цільових груп отримувачів послуг, у тому числі чоловіків і жінок;

     20) вносить зміни до розпису обласного бюджету відповідно до рішень обласної ради про внесення змін до бюджету, розпоряджень обласної державної адміністрації, прийнятих згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та рішення про обласний бюджет, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів у межах річних бюджетних призначень за бюджетною програмою;

  21) приймає рішення щодо внесення змін до розпису обласного бюджету за загальним фондом з урахуванням необхідності забезпечення збалансованості надходжень та витрат обласного бюджету;

   22) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

  23) розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства, за наслідками розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів формує пропозиції органам Державної казначейської служби України щодо приведення звітності про виконання місцевих бюджетів у відповідність до бюджетного законодавства, формує та подає Міністерству фінансів України пояснювальну записку до річного звіту про виконання бюджету області;

   24) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальний звіт про виконання обласного бюджету, готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

   25) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

   26) проводить разом з органами, які відповідно до законодавства контролюють справляння надходжень бюджету, аналіз стану надходження доходів до місцевих бюджетів області, забезпечує повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до обласного бюджету, вносить обласній раді пропозиції про доцільність надання платникам податків пільг зі сплати платежів до обласного бюджету;

 27) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

   28) аналізує діяльність фінансових підрозділів районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування і подає пропозиції щодо її вдосконалення;

  29) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

   30) готує офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

   31) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

   32) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених Бюджетним кодексом України у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

 зупиняє операції з бюджетними коштами;

 призупиняє бюджетні асигнування;

 зменшує бюджетні асигнування;

 здійснює повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

 безспірно вилучає кошти з місцевих бюджетів;

   33) проводить експертизу нормативно-правових документів облдержадміністрації, що подаються на розгляд іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, у частині відповідності бюджетному законодавству та можливості фінансового забезпечення їх виконання;

   34) проводить експертизу проєктів регіональних програм соціально-економічного розвитку у частині дотримання бюджетного законодавства та щодо застосування гендерно орієнтованого підходу у їх розробці;

   35) готує проєкти нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, обласної ради, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань фінансів та бюджету;

   36) приймає учать у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної  державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи, у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

   37) приймає участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

   38) готує проєкти договорів про надання з обласного бюджету цільових міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, перевіряє на відповідність вимогам бюджетного законодавства проєкти договорів про надання обласному бюджету цільових міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів;

   39) розробляє пропозиції щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, внесення відповідних змін до законодавчих та нормативних актів з питань формування та виконання місцевих бюджетів;

 40) забезпечує оприлюднення даних стосовно виконання обласного бюджету в засобах масової інформації та щодо виконання місцевих бюджетів області - в мережі Інтернет, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

   41) проводить консультації з громадськістю у формі публічного обговорення проєктів актів, програм та звітів, розробником яких є департамент;

   42) організовує та здійснює внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

   43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 44) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників департаменту;

   45) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

   46) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

   47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

   48) приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів;

   49) забезпечує захист персональних даних;

   50) здійснює загальне керівництво та управління базою відпочинку на озері Світязь департаменту;

  51) здійснює інші повноваження у галузі бюджету та фінансів, передбачені законодавством або делеговані обласною радою.

 6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної,  районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання обласного та інших місцевих бюджетів області та звітування про їх виконання;

  2) залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту;

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі фінансів;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

   5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції департаменту.

 7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 8. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

 9. Директор департаменту:

   1) очолює департамент, здійснює керівництво департаментом та визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в департаменті, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

    2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про департамент;

    3) здійснює керівництво та забезпечує фінансово-господарську діяльність бази відпочинку на озері Світязь;

    4) затверджує Положення про базу відпочинку на озері Світязь;

    5) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

   6) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов'язки між ними, за поданням директора бази відпочинку на озері Світязь затверджує посадові інструкції її працівників;

   7) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

    8) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

    9) звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

    10) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

   11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та організовує підготовку проєктів відповідних рішень;

    12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  13) представляє інтереси департаменту та бази відпочинку на озері Світязь у судах та у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Міністерством фінансів України, іншими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

    14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації  в територіальному органі Міністерства юстиції України;

    15) діє без довіреності від імені департаменту;

    16) укладає договори, видає довіреності;

   17) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту фінансів у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

   18) розпоряджається коштами у межах кошторисів департаменту та бази відпочинку на озері Світязь, укладає договори тощо;

 19) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

   20) призначає на посаду та звільняє з посади у  порядку, передбаченому  законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

  21) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, працівників бази відпочинку на озері Світязь, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

  22) погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань фінансів райдержадміністрацій;

    23) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

  24) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку,  внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  25) скасовує накази керівників структурних підрозділів з питань фінансів райдержадміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

   26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 10. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України.

 11. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Закону України «Про державну службу».

 12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 13. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту.

 14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 15. У департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту за посадою, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 

 16. Департамент є неприбутковою установою.

 17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України