43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Інструкція про складання і виконання розпису обласного бюджету зі змінами станом на 09.08.2018 року

1. Загальні положення

1.1. Інструкція  про  складання  і  виконання  розпису  обласного  бюджету    ( далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання  розпису обласного бюджету із застосуванням програмного забезпечення в системі ІАС "Місцеві бюджети".

 

1.2. Розпис обласного бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим і включати:

розпис доходів обласного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду обласного бюджету;

розпис фінансування обласного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів обласного бюджету (за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора) помісячний розпис фінансування загального фонду обласного бюджету (за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора);

розпис асигнувань обласного бюджету (за винятком надання кредитів з обласного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань обласного бюджету (за винятком надання кредитів з обласного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету (за винятком надання кредитів з обласного бюджету);          

розпис повернення кредитів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету та надання кредитів із загального фонду обласного бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду обласного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду обласного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

1.3. Річний розпис асигнувань обласного бюджету (за винятком надання кредитів з обласного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів обласного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) та відповідальних виконавців бюджетних програм  за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету (за винятком надання кредитів з обласного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за повною економічною класифікацією видатків бюджету. Окремо формується помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

 

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду обласного бюджету з розподілом  за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, фінансування за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Помісячний розпис спеціального фонду обласного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про обласний бюджет, та затверджується директором департаменту фінансів облдержадміністрації (далі - директором департаменту фінансів) в місячний термін після прийняття відповідного рішення.

Якщо рішення про обласний бюджет на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то департаментом фінансів облдержадміністрації (далі - департаментом фінансів) в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис обласного бюджету на відповідний період наступного року. При цьому, витрати обласного бюджету плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

Складання і виконання тимчасового розпису обласного бюджету, внесення змін до нього, здійснюється у порядку, передбаченому розділами 2, 3 та 5 цієї Інструкції.

 

1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюється рішенням про обласний бюджет у частині резервного фонду, міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам не затверджуються. 

Відповідно до п. 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи бюджетних установ, що утримуються з обласного бюджету, затверджуються (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів обласної ради, які затверджуються головою обласної ради. 

Зведені кошториси не затверджуються.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками головних розпорядників, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету або надання кредитів з бюджету.

 

1.8. При складанні та виконанні розпису обласного бюджету використовуються бланки документів, що затверджені у додатках 1-7 до цієї Інструкції, а також наказами Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, та від 28 січня 2002 року № 57 „Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

 

2. Складання розпису

 

 2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до обласного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається відділом доходів та аналізу виконання місцевих бюджетів за участю структурних підрозділів департаменту фінансів, органів стягнення та головних розпорядників.

 

2.3. Розпис фінансування складається відділом зведеного планування та міжбюджетних відносин з урахуванням можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 

2.4. Розпис повернення кредитів до обласного бюджету складається відповідними структурними підрозділами департаменту фінансів за участю головних розпорядників коштів.

 

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до обласного бюджету відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із обласного бюджету за відповідними структурними підрозділами департаменту фінансів і подає їм разом із необхідними роз'ясненнями.

Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи департаменту фінансів визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетним  програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та надають їх відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за  кожним  головним  розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань  в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи департаменту фінансів надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз'ясненнями.  

Головні розпорядники за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають відповідним структурним підрозділам департаменту фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Працівники структурних підрозділів департаменту фінансів відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності  до них корективи. Після погодження відповідних розрахунків головні розпорядники забезпечують внесення  показників зведених проектів кошторисів до ІАС „Місцеві бюджети" у терміни, визначені департаментом фінансів.

Працівники структурних підрозділів департаменту фінансів перевіряють введені показники у ІАС „Місцеві  бюджети" та вносять при необхідності  до них корективи.

Помісячний розподіл між бюджетами районів і міст міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, розподіл цільових субвенцій з обласного бюджету та внесення відповідних даних до ІАС „Місцеві бюджети" здійснюється відповідними структурними підрозділами департаменту фінансів.

Відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин зводить отримані від структурних підрозділів департаменту фінансів матеріали, перевіряє показники в ІАС "Місцеві бюджети", вносить при необхідності корективи, та подає розпис на затвердження директору департаменту фінансів у двох примірниках.

 

2.6. Один примірник затвердженого розпису обласного бюджету передається на паперових та електронних носіях головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, другий залишається у відділі зведеного планування та міжбюджетних відносин.

 

2.7. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами відповідних місцевих бюджетів та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів до затвердженого розпису обласного бюджету надається  головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області (на паперових та електронних носіях) та засобами електронного зв'язку відповідним місцевим фінансовим органам і органам місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад.

 

2.8. Відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить засобами електронного зв'язку головним розпорядникам та відповідним структурним підрозділам департаменту фінансів витяг із розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.

 

3. Унесення змін до розпису

 

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється   у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам, витрачених не за цільовим призначенням;

необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду обласного бюджету  відповідно до положень пункту 3.10. цієї Інструкції;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення про обласний бюджет, прийняття у випадках, передбачених пунктами 3.4. та 3.5. Інструкції, розпорядження облдержадміністрації щодо внесення змін до бюджетних призначень;

в інших випадках, що визначаються рішенням про обласний бюджет.

 

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним  фондом обласного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

 

3.3. Відповідні структурні підрозділи департаменту фінансів за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень 3.7. цієї Інструкції вносять зміни до розпису у ІАС „Місцеві бюджети", інформують про внесення змін до розпису відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин для їх перевірки та друку довідки про внесення змін до розпису в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цієї Інструкції. При підготовці змін структурні підрозділи департаменту фінансів враховують інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно із щоденною казначейською звітністю та інформацію відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин в системі ІАС „Місцеві бюджети" про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

 

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за розпорядженням облдержадміністрації та погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Зміни бюджетних призначень головних розпорядників у інших випадках, непередбачених цією Інструкцією, здійснюються виключно за наявності відповідного положення у рішенні про обласний бюджет.

У разі виникнення необхідності перерозподілу асигнувань головний розпорядник подає департаменту фінансів лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису обласного бюджету.

Відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття директором департаменту фінансів рішення про доцільність внесення запропонованих змін, подає відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин пропозиції до проекту розпорядження облдержадміністрації та пояснювальної записки до нього.

Після прийняття відповідного розпорядження облдержадміністрацією та погодження його постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 

3.5. За наявності у рішенні про обласний бюджет відповідної норми розпорядженням облдержадміністрації можуть розподілятися та перерозподілятися обсяги асигнувань субвенцій з державного та  місцевих бюджетів.

При необхідності проведення такого розподілу чи перерозподілу субвенцій відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів готує проект розпорядження облдержадміністрації разом з пояснювальною запискою та подає його відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин.

Після прийняття відповідного розпорядження облдержадміністрацією відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 

3.6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників  загального фонду обласного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального фонду обласного бюджету на рік, за винятком  внесення змін до рішення про обласний бюджет, або внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому пунктами 3.4., 3.5. цієї Інструкції;

враховувати профінансовані кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування згідно з додатками 5, 6 до Інструкції);

 проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення про обласний бюджет та інших розпорядчих рішень;

вноситися на поточний  та наступні періоди (крім випадків, передбаченими абзацами три, сім та вісім пункту 3.1, за наявності невикористаних асигнувань у попередній період та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

Протягом бюджетного періоду відділ зведеного планування та  міжбюджетних відносин забезпечує збалансованість розпису обласного бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

 

3.7.    Після затвердження відповідним структурним підрозділом департаменту фінансів довідки про внесення змін до розпису у ІАС "Місцеві бюджети" відділом зведеного планування та міжбюджетних відносин довідки реєструються за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету за наявності письмового доручення директора департаменту фінансів або його заступників довідки реєструються до кінця місяця.                            

Після підписання довідок директором департаменту фінансів або його заступником один примірник копій довідок надсилається засобами електронного зв'язку структурними підрозділами департаменту фінансів відповідному головному розпоряднику (копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів з розподілом за кодами бюджетів надсилається засобами електронного зв'язку місцевим фінансовим органам), оригінал та ще один примірник копій довідок передається відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин.

Після реєстрації довідок у ІАС „Місцеві бюджети" відділом зведеного планування та міжбюджетних відносин формується їх реєстр (додаток 7 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області (довідки передаються на паперових та електронних носіях), другий примірник залишається у відділі зведеного планування та міжбюджетних відносин.

Сектор інформаційних технологій щоденно надсилає головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області зміни до розпису на електронних носіях.

 

3.8. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються керівником відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин і керівником відповідного структурного підрозділу департаменту фінансів або особами, що виконують їхні обов'язки;

затверджуються директором або заступником директора департаменту фінансів;

реєструються за номером та датою.                                                                доводяться до головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області. 

Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів готує доповідну записку на ім'я директора департаменту фінансів або його заступника, який затверджував довідку, і візує її в відділі зведеного планування та міжбюджетних відносин. Після погодження  доповідна записка передається до відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин для проведення зазначеного анулювання.                       

 У разі  виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік  головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області довідок у зв'язку  з допущенними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

 

3.9.  Довідки про зміни до розпису є підставою для затвердження головним розпорядником довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань(за винятком надання кредитів із бюджету) планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів. 

Головні розпорядники коштів складають та подають органам Державної казначейської служби України протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, заклади охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області - до плану використання бюджетних коштів за встановленими формами. 

 

3.10. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду обласного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно  в межах і за рахунок фактичних надходжень до спеціального фонду  (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо рішенням про обласний бюджет  не встановлено інше.

Протягом бюджетного року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, заклади охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів.

Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області веде окремий облік таких змін, проводить видатки  з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання обласного бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Використання залишків бюджетних коштів спеціального фонду за такими надходженнями здійснюється у порядку, визначеному частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду обласного бюджету

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду обласного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то директор департаменту фінансів може вносити зміни до розпису обласного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат обласного бюджету.

 

4.2. Відділ доходів та аналізу виконання місцевих бюджетів та відділ фінансів програм соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення разом з іншими структурними підрозділами департаменту фінансів розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету і подають відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів та повернення кредитів до загального фонду.

 

4.3. Відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин за участю відповідних структурних підрозділів департаменту фінансів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд директора департаменту фінансів. На підставі наданої інформації директор департаменту фінансів приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

 

4.4. Розпорядники коштів обласного бюджету приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

 

5. Виконання та звітність

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду обласного бюджету здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за          № 1569/21881.

При цьому, перерахування коштів головним розпорядникам за загальним і спеціальним фондом здійснюється відповідно до залишків асигнувань за відповідною бюджетною програмою і кодом економічної класифікації видатків та кредитування. При перерахуванні коштів враховуються зареєстровані в органах держказначейства фінансові зобов'язання розпорядників і одержувачів коштів (крім витрат за міжбюджетними трансфертами іншим бюджетам, з оплати праці працівників бюджетних установ та перерахування коштів цільових субвенцій з державного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів).

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів.

За наявності у рішенні обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік положення щодо установлення відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України профіциту загального фонду обласного бюджету, виділення коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку здійснюється з рахунку загального фонду обласного бюджету у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ) готуються відділом зведеного планування та міжбюджетних відносин у визначеному чинними законодавством порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Один примірник затвердженого розпорядження залишається в головному управлінні Державної казначейської служби України у Волинській області, другий, після його реєстрації та зарахування коштів на відповідні рахунки головних розпорядників, повертається відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів затверджуються головою обласної державної адміністрації або керівником департаменту фінансів обласної державної адміністрації (особою, що виконує його обов'язки). При затвердженні розпоряджень головою облдержадміністрації відповідні розпорядження підписуються директором департаменту фінансів або його заступником. При затвердженні розпоряджень директором департаменту фінансів (особою, що виконує його обов'язки), відповідні розпорядження підписуються начальником відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин (особою, що виконує його обов'язки).

Перерахування цільових субвенцій з державного та обласного бюджету на рахунки головних розпорядників та рахунки місцевих бюджетів здійснюється на підставі розподілу, підготовленого відповідним структурним підрозділом департаменту фінансів, погодженого, за потреби, директором департаменту фінансів або його заступником. Розподіл готується у трьох екземплярах, два з яких передаються для формування платіжних документів відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин і відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю.

З метою дотримання казначейських процедур щодо опрацювання розпоряджень на перерахування коштів, наданих місцевими фінансовими органами, розподіли на перерахування цільових субвенцій структурними підрозділами департаменту фінансів, які подані відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин і відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю після 15 години, виконуються наступного операційно дня.

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України обласна державна адміністрація за рішенням обласної ради може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Матеріали на отримання відповідних позик готуються бюджетним управлінням департаменту фінансів у визначеному законодавством порядку.

У разі наявності у рішенні обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік дозволу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету (далі - тимчасово вільні кошти) на депозитах, департамент фінансів розміщує тимчасово вільні кошти  на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до доходів загального фонду.

Для розгляду та відбору банківських пропозицій у департаменті фінансів створюється спеціальна комісія. 

Договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису обласного бюджету в установленому порядку.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду на депозит та їх повернення з депозиту здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надає відповідні документи головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області.

 

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання обласного бюджету здійснюється головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області:

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - ураховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;     

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до обласного бюджету та надання кредитів із обласного бюджету наростаючим підсумком з початку року.     

 

5.3. Звітність про виконання обласного бюджету подається головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України. Структурні підрозділи департаменту фінансів  готують пояснювальну записку та звіт про виконання плану по штатах і контингентах до звіту про виконання обласного бюджету.

 

5.4. До 10-го числа місяця, наступного за звітним, відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин проводить звірку розпису обласного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді, з головним управління Державної казначейської служби України у Волинській області.

 

5.5. Головні розпорядники, у мережі яких є вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, заклади охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області та установи і організації, що отримують фінансову підтримку з обласного бюджету (одержувачі коштів), щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним подають департаменту фінансів виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

 

5.6. У звіті про виконання обласного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про обласний бюджет та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до нього та до кошторисів бюджетних установ.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом обласного бюджету складається за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників та джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду обласного бюджету з розподілом за видами надходжень  (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

Начальник відділу зведеного

планування та міжбюджетних

відносин                                                                                                В.Горщар

 

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України